Регистър на строителството

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-СЛИВЕН ООД, Град Сливен - Цели на фирмата

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-СЛИВЕН ООД
Цели на фирмата

Осигуряване на нормално водоснабдяване на всички населени места в региона отговарящо на съвременните изисквания


Подобряване екологичната насоченост на ПСОВ чрез внедряване на нови технологии и доставка на нови съоръжения за пречистване на водите с цел осигуряване пречистване на водата за всички населени места


Намаляване загубите на вода


Подмяна на амортизирани тръбни участъци и арматури


Зониране на водопроводните мрежи с цел намаляване на действащите налягания при прилагането на съвременните хидравлични съоръжения


Райониране на водопроводните мрежи и контрол на водопотреблението в отделните райони чрез използването на високонадеждни измервателни устройства за водни количества


Подобряване работата на експлоатационните звена, оборудвани със съвременни средства за измерване и контрол на загубите на вода, прилагане на съвременни методи за анализ чрез използване на компютърна техника


Подобряване организационната и управленска структура на експлоатационните звена.
Намаляване себестойността на водата


Подобряване финансовото състояние с цел създаване на по-добри възможности за отделяне собствени средства за инвестиции


Разширяване и обновяване на изградената автоматизационна система за управление на водоснабдяването (ЕАСУВ)


Подобряване качеството на извършваните услуги за населението, обществените потребители и фирми


Наред с действията по подобряване на водоснабдителния процес и качеството на подаваните водни количества с питейни качества в дългосрочната програма са залегнали и се изпълняват и редица мероприятия свързани с общото намаляване на експлоатационните разходи в дружеството. През 2003 г. са разработени и се изпълняват краткосрочни конкретизирани програми в това направление


Анализира се необходимостта от оптимизация на персонала


Проучват се необходимостите от нови технологии, машини, съоръжения и автоматизация на някои процеси

 Водоснабдяване и канализация Сливен

Контакти

Семеен хотел Къща за гости

Телефон: 080080180

Галерия

Още Строителни фирми в Община Сливен

Регистър на строителството

ТАГАКОМ - ХЪРЛЕВИ И СИЕ, Сливен

Тагаком Хърлеви и СИЕ СД е дружество, създадено през 1990 година. Компанията се занимава с доставка, сервиз, монтаж и инженеринг на индустриално електрооборудване, електрически машини и съоръжения. &